නිවේදනය

ගණිතය වියුණ අලුත් ස්ථානයකට හා අලුත් මුහුණුවරකට ගෙනයන ලදී. නව වියුණේ ලිපිනය

http://ganithaya.viyuna.net

අද සිට සියලු ලිපි නව ලිපිනය ඔස්සේ පල කරන බව සලකන්න.

ස්තූතියි.

Advertisements

Leave a comment

Filed under දැනිවීම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s