ගණිතයේ චමත්කාරය

ගණිතය, සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් අපූරු රටා මැවිය හැක. මෙන්න ඉන් කීපයක්;

patten1.png

patten2.png

patten3.png

බලන්න මෙහි සමමිතිකත්වක දෙස;

patten4.png

Advertisements

Leave a comment

Filed under ගණිතයයි! විනෝදයයි!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s