ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් 11 න් ගුණ කිරීම

උදාහරණයක් ලෙස; 54321 x 11 ගනිමු. සාමාන්‍ය ආකාරයට විසදුව හොත්;

multipleby11.png

දැන් පහසු ක්‍රමයක් බලමු.

multipleby11easy.png

ඉහත විසදුමෙහි; කිසියම් රටාවක් ඔබ දුටුවේ ද?

මෙහිදී මතක තබා ගතයුතු වැදගත් කරුණක් වනුයේ; සංඛ්‍යා එකතු කිරීම කල යුත්තේ; දකුණු පස සිට වම් පසටය. එයට හේතුව; සංඛ්‍යා 2ක් එකතුව 9ට වැඩි වුවහොත්, ඉතිරිය ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි.

තවත් උදාහරණයක් සලකමු;

11 × 9527136

හොඳයි; 6 අවසාන සංඛ්‍යාව බැවින් පිළිතුර

???????6.

ඊලඟ යුගලය ගනිමු. 6+3=9. එනිසා පිළිතුර;

??????96.

මේ ආකාරයට, 3+1=4. එනිසා;

?????496.

1+7=8. එනිසා;

????8496.

7+2=9. එනිසා

???98496.

2+5=7.එනිසා;

??798496.

5+9=14. මෙහීදී අප 4 පිළිතුරට ලියා; 1 ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.

?4798496.

9 අවසාන අංකය බැවින් 9+0=9. නමුත් පෙර ස්ථානයෙන් 1ක් ඉදිරියට ගෙන ආ බැවින්; 9+0+1=10. එනිසා පිළිතුර වනුයේ;

104798496.

Advertisements

Leave a comment

Filed under ගණිතමය හෝඩුවාව

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s