පිළිතුර – චිත්‍ර ව්‍යාපෘතිය

ප්‍රශ්නය – චිත්‍ර ව්‍යාපෘති

පිළිතුර තව දින 4යි.

ව්‍යාපෘතියට යන මුලු මිනිස් දින ගණන = 14 x 5 =70

දැනට වැඩ නිමකර ඇති මිනිස් දින ගණන = 6 x 5 = 30

කිරීමට ඉතිරි වැඩ මිනිස් දින ගණන = 70 – 30 = 40

දැන් වැඩට සිටින සිසුන් ගණන = 5 + 5 = 10

එනිසා තව අවශ්‍ය දින ගණන = 40/10 = 4

Advertisements

Leave a comment

Filed under පිළිතුරු

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s