පිළිතුර – පාපන්දු කන්ඩායම්

ප්‍රශ්නය – පාපන්දු කන්ඩායම්

පිළිතුර :

කන්ඩායම් ගණන 12 යි.

කන්ඩායම් 12ක් සහභාගී වන්නේ නම්; පළමු කන්ඩායම, අනිත් කන්ඩායම් 11 සමඟ තරඟ වදී. දෙවැනි කන්ඩායම; පළමු කන්ඩායමත් සමඟ මේ වනවිටත් තරඟ වැදී ඇති බැවින්; තවත් කන්ඩායම් 10 ක් සමඟ පමණක් තරඟ වදී. මේ ආකාරයට තුන් වැනි කන්ඩායම; තවත් කන්ඩායම් 9 ක් සමඟ තරඟ වදී. මෙලෙස සියලුම කන්ඩායම් පහත ආකාරයට තරඟ වදී.

11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=66

මෙය සූත්‍රයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළොත්,

n (n − 1) / 2 = m

n – කන්ඩායම් ගණන ,m – තරඟ ගණන

Advertisements

Leave a comment

Filed under පිළිතුරු

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s