5 න් ගුණ කිරීම

ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් 5න් ගුණ කරන්නේ නම්‍; එම සංඛ්‍යාවෙන් භාගයට අගට බිංදුවක් ලියන්න. උදා: 6 x 5 ; 6 න් භාගය 3 යි. අගට බිංදුවක් ලිවීමෙන් 30.

ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් 5න් ගුණ කරන්නේ නම්‍; එම සංඛ්‍යාවෙන් 1ක් අඩු කර ලැබෙන සංඛ්‍යාවෙන් භාගයට අගට 5 ලියන්න. උදා: 9 x 5 ; 9 – 1= 8 ; 8 න් භාගය 4 යි. අගට 5 ලිවීමෙන් 45.

Advertisements

1 Comment

Filed under ගණිතමය හෝඩුවාව

One response to “5 න් ගුණ කිරීම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s