ගණිතමය මැජික් – වයස

 1. 1 ත් 100 ත් අතර අංකයක් සිතා ගන්න.
 2. දැන් ඔබේ වයස 2න් වැඩි කරන්න. ඉන්පසු එයට 5ක් එකතු කරන්න. ලැබෙන පිලිතුර 50න් වැඩි කරන්න. ඉන්පසු එයින් 365ක් අඩු කරන්න.
 3. ඉන්පසු එයට ඔබ කලින් සිතා ගත් අංකය එකතු කරන්න. නැවත එයට 115 එකතු කරන්න.
 4. ලැබෙන පිලිතුර කුමක්ද?

ඔබට ලැබුණු පිලිතුරේ පලමු අංක දෙකෙන් ඔබේ වයසත්, අන්තිම අංක දෙකෙන් ඔබ සිතාගත් අංකයත් ලැබේ දැයි බලන්න.

ඇත්තෙන්ම මෙය මැජික් එකක් නොවේ. සරල ගණිත උපක්‍රමයකි. එය ඔබට සොයාගත හැකිනම් අපට ලියන්න. ලබන සතියේ එහි සෑබෑ අන්තර්ගතය ලියන්නම්.

Advertisements

2 Comments

Filed under ගණිතමය මැජික්, ගණිතයයි! විනෝදයයි!

2 responses to “ගණිතමය මැජික් – වයස

 1. x; වයස
  y; 1ත් 100ත් අතර අගයක්.
  (2x+5)*50 – 365 + y + 115
  =100x+y+250-250
  =100x+y
  y සෑම විටම 1ත් 100ත් අතර නිසා.
  දසස්ථානය දක්වා yද සියස්ථානය සහ දහස්සථානය x ද දක්වයි.

 2. දසුන් ඔබ නිවැරදියි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s