චිත්‍ර ව්‍යාපෘතිය

කමල් 10 A පන්තියේ ශිෂ්‍යයෙකි. ඔහු සෞන්දර්ය විෂයට චිත්‍ර හදාරයි. ඔහු සමග මුලු සිසුන් 5 දෙනෙක් 10 A පන්තියෙන් චිත්‍ර හදාරයි. ඔවුනට චිත්‍ර ව්‍යාපෘතියක් ලෙස, පාසලේ තාප්පය වටා චිත්‍ර ඇදීමට ලැබිණි. චිත්‍ර ගුරුතුමියගේ ගණනය කිරීමට අනුව ඒ සදහා ඔවුනට දින 14 ක් ගතවේ. ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වී දින 6 කින් පසු, 10 B පන්තියේ චිත්‍ර හදාරන සිසුන් 5 දෙනෙක් ව්‍යාපෘතියට එකතු විය. එසේනම් ව්‍යාපෘතිය නිම වීම සදහා තවත් දවස් කීයක් ගතවේද?

Advertisements

2 Comments

Filed under ගණිත ප්‍රහේලිකා, පහසු ප්‍රහේලිකා

2 responses to “චිත්‍ර ව්‍යාපෘතිය

  1. තව දින 4යි! හරිද?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s