සල්ලි මල්ල

අබිලින් සීයා ලඟ රුපියලේ කාසි 144 ඇත. ඔහුට මෙම කාසි වෙන, වෙන මලු කීපයක ඇසිරීමට අවශ්‍ය වී ඇත. හැබැයි, කවුරුන් හෝ ඔහුගෙන් රුපියලත් , රුපියල් 144 ත් අතර ඕනම ගණනක් ඉල්ලූ විට, සල්ලි මලු කිසිවක් විවෘත නොකොට, මලු කීපයකින් (මලු කීපයක එකතුවකින්) එම මුදල දීමට හැකිවිය යුතුයි. මේ සදහා අබිලින් සීයාට මලු කීයක් අවශ්‍යද?

Advertisements

2 Comments

Filed under අභියොගී ප්‍රහේලිකා, ගණිත ප්‍රහේලිකා

2 responses to “සල්ලි මල්ල

  1. ඔක්කොම මලු 8යි. ඒ ඒක එකක තිබිය යුතු රුපියලේ කාසි ගණන පිළිවෙලින් 1,2,4,8,16,32,64 හා 17ක් වේ!

  2. Lakmal Warusawithana

    ස්තූතියි දසුන්,
    ඔබේ පිළිතුර නිවැරදියි.
    පිළිතුර : පිළිතුර – සල්ලි මල්ල

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s