නිවේදනය

ගණිතය වියුණ අලුත් ස්ථානයකට හා අලුත් මුහුණුවරකට ගෙනයන ලදී. නව වියුණේ ලිපිනය

http://ganithaya.viyuna.net

අද සිට සියලු ලිපි නව ලිපිනය ඔස්සේ පල කරන බව සලකන්න.

ස්තූතියි.

Advertisements

Leave a comment

Filed under දැනිවීම

ගණිතයේ චමත්කාරය

ගණිතය, සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් අපූරු රටා මැවිය හැක. මෙන්න ඉන් කීපයක්;

patten1.png

patten2.png

patten3.png

බලන්න මෙහි සමමිතිකත්වක දෙස;

patten4.png

Leave a comment

Filed under ගණිතයයි! විනෝදයයි!

ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් 11 න් ගුණ කිරීම

උදාහරණයක් ලෙස; 54321 x 11 ගනිමු. සාමාන්‍ය ආකාරයට විසදුව හොත්;

multipleby11.png

දැන් පහසු ක්‍රමයක් බලමු.

multipleby11easy.png

ඉහත විසදුමෙහි; කිසියම් රටාවක් ඔබ දුටුවේ ද?

මෙහිදී මතක තබා ගතයුතු වැදගත් කරුණක් වනුයේ; සංඛ්‍යා එකතු කිරීම කල යුත්තේ; දකුණු පස සිට වම් පසටය. එයට හේතුව; සංඛ්‍යා 2ක් එකතුව 9ට වැඩි වුවහොත්, ඉතිරිය ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි.

තවත් උදාහරණයක් සලකමු;

11 × 9527136

හොඳයි; 6 අවසාන සංඛ්‍යාව බැවින් පිළිතුර

???????6.

ඊලඟ යුගලය ගනිමු. 6+3=9. එනිසා පිළිතුර;

??????96.

මේ ආකාරයට, 3+1=4. එනිසා;

?????496.

1+7=8. එනිසා;

????8496.

7+2=9. එනිසා

???98496.

2+5=7.එනිසා;

??798496.

5+9=14. මෙහීදී අප 4 පිළිතුරට ලියා; 1 ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.

?4798496.

9 අවසාන අංකය බැවින් 9+0=9. නමුත් පෙර ස්ථානයෙන් 1ක් ඉදිරියට ගෙන ආ බැවින්; 9+0+1=10. එනිසා පිළිතුර වනුයේ;

104798496.

Leave a comment

Filed under ගණිතමය හෝඩුවාව

නූල් පන්දුව

සිලින්ඩාකාර නූල් පන්දුවක උස 126 cm ද, පරිධිය 24 cm ද වේ. එහි ඉහල කෙලවරේ සිට පහළ කෙලවර දක්වා; සම්පූර්ණ වට 7ක් එතෙන සේ නූලක් ඔතා ඇත. එම නූලෙහි දිග කොපමණ දැයි කිව හැකිද?

3 Comments

Filed under අභියොගී ප්‍රහේලිකා, ගණිත ප්‍රහේලිකා

පිළිතුර – චිත්‍ර ව්‍යාපෘතිය

ප්‍රශ්නය – චිත්‍ර ව්‍යාපෘති

පිළිතුර තව දින 4යි.

ව්‍යාපෘතියට යන මුලු මිනිස් දින ගණන = 14 x 5 =70

දැනට වැඩ නිමකර ඇති මිනිස් දින ගණන = 6 x 5 = 30

කිරීමට ඉතිරි වැඩ මිනිස් දින ගණන = 70 – 30 = 40

දැන් වැඩට සිටින සිසුන් ගණන = 5 + 5 = 10

එනිසා තව අවශ්‍ය දින ගණන = 40/10 = 4

Leave a comment

Filed under පිළිතුරු

5න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීම

5න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීමේදී; එම සංඛ්‍යාවේ දශස්ථානය, (දශස්ථානය+1) න් ගුණකර එන පිළිතුර අගට 25 ලියන්න. උදාහරණ: 25² = 25 x 25 ගනිමු. දශස්ථානය, (දශස්ථානය+1) න් ගුණ කිතීමෙන්, 2 x (2+1) =6; අගට 25 ලිවීමෙන් 625. එනම් 25²=625. තව උදාහරණයක් ගනිමු. 55² = ?; 5x(5+1)=30; අගට 25 ලිවීමෙන් 3025. එනිසා 55²=3025.

මෙම ආකාරයටම පළමු අංක 2න් ආරම්භ කිරීම මගින්; අංක 3කින් යුත්, 5න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක වර්ගයත් සෙවිය හැක. උදාහරණ: 995² = (99×100) හා අගට 25 =990025.

Leave a comment

Filed under ගණිතමය හෝඩුවාව

පිළිතුර – පාපන්දු කන්ඩායම්

ප්‍රශ්නය – පාපන්දු කන්ඩායම්

පිළිතුර :

කන්ඩායම් ගණන 12 යි.

කන්ඩායම් 12ක් සහභාගී වන්නේ නම්; පළමු කන්ඩායම, අනිත් කන්ඩායම් 11 සමඟ තරඟ වදී. දෙවැනි කන්ඩායම; පළමු කන්ඩායමත් සමඟ මේ වනවිටත් තරඟ වැදී ඇති බැවින්; තවත් කන්ඩායම් 10 ක් සමඟ පමණක් තරඟ වදී. මේ ආකාරයට තුන් වැනි කන්ඩායම; තවත් කන්ඩායම් 9 ක් සමඟ තරඟ වදී. මෙලෙස සියලුම කන්ඩායම් පහත ආකාරයට තරඟ වදී.

11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=66

මෙය සූත්‍රයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළොත්,

n (n − 1) / 2 = m

n – කන්ඩායම් ගණන ,m – තරඟ ගණන

Leave a comment

Filed under පිළිතුරු